Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)
1. Spoločnosť MIPAL s.r.o., Predné Halny 27, 977 01 Brezno, IČO: 36642509 je prevádzkovateľom v zmysle ustanovení čl. 4 bod 7 GDPR. Kontakt na zodpovednú osobu je mipal@mipal.sk.

2. Zákazník dobrovoľne poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu: FO bežný spotrebiteľ – meno a priezvisko, adresa, PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa, dátum narodenia, ktorý sa poskytuje za účelom poskytnutia špeciálnych zliav (ďalej ako „osobné údaje“). FO podnikateľ – meno, priezvisko, názov firmy, sídlo firmy, PSČ, e-mail, telefón, IČO, DIČ, IČ DPH.

3. Zákazník vyjadril súhlas, že osobné údaje, ktoré uviedol, prevádzkovateľ spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom vystavenia zákazníckej karty (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) za účelom zasielania ponukových emailov prevádzkovateľa (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a za účelom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), a to na obdobie 5 rokov od posledného použitia karty.

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. čl. 13 ods. 1 písm. e) spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 4 týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Toptrans – prepravca, ECONET s.r.o. -správca eshopu,

5. Na základe ustanovenia čl. 13 GDPR zákazník berie na vedomie, že:
– má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom;
– má právo požadovať od prevádzkovateľa ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania;
– má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
– má právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
– poskytnutie osobných údajov so súhlasom zákazníka na účely vystavenia zákazníckej karty a za účelom zasielania ponukových emailov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, Zákazník nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však účel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú, nebude možné zo strany prevádzkovateľa plniť;
– zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle čl. 22 GDPR a osobné údaje budú použité na marketingové štatistiky a na vyhodnotenie jeho nákupných preferencií s cieľom zasielať mu cielené výhodné ponuky na mieru
– má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to zaslaním emailu na adresu: mipal@mipal.sk
– zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle čl. 22 GDPR, GDPR tým, že osobné údaje budú použité na marketingové štatistiky a na vyhodnotenie jeho nákupných preferencií s cieľom zasielať mu cielené výhodné ponuky na mieru

6. Podľa ustanovenia čl. 15 GDPR Právo na prístup k osobným údajom zákazník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
– účely spracúvania;
– kategórie dotknutých osobných údajov;
– príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
– ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
– existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
– ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
– existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu
Zákazník má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré zákazník požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak zákazník podal žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ zákazník nepožiadala o iný spôsob.

7. Podľa ustanovenia čl. 16 GDPR Právo na opravumá zákazník právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného dokladu opravil nesprávne údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracovania má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového prehlásenia.

8. Podľa ustanovenia čl.17 GDPR Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) má zákazník právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
– zákazník odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
– zákazník namietal voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo zákazník namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; Vyššie uvedené právo sa neuplatní zákazníka, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
– na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
– na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
– z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR;
– na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
– na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9. Podľa ustanovenia čl. 18 GDPR Právo na obmedzenie spracúvania má zákazník právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
– zákazník napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
– spracúvanie je protizákonné a zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
– prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
– zákazník namietal voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka.
Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom zákazníka alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

10. Podľa ustanovenia čl. 19 GDPR Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje zákazníka, ak to zákazník požaduje.

11. Podľa ustanovenia čl. 20 GDPR Právo na prenosnosť údajov, zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Zákazník má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa tohto bodu právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva uvedeného v tomto odseku nie je dotknuté právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR (bod 8 vyššie). Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľov.

12. Podľa ustanovenia článku 21 GDPR Právo namietať zákazník má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami zákazníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Zákazník má právo uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

13. Podľa ustanovenia čl. 22 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Zákazník má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, alebo je rozhodnutie povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov zákazníka, alebo je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase zákazníka. Ak zákazník poskytol výslovný súhlas k individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania jeho osobných údajov, budú použité na vyhodnotenie jeho nákupných preferencií s cieľom zasielať mu cielené výhodné ponuky na mieru.

14. Podľa ustanovenia článku 34 GDPR Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe má zákazník právo v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, na to, že mu prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:
– prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie
– prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody Zákazníka pravdepodobne už nebude mať dôsledky;
– by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že zákazník bude informovaný rovnako efektívnym spôsobom.